Historia szkoły

Gmina Miastko leży na Pojezierzu Bytowskim, jest częścią składową Pojezie-rza Zachodniopomorskiego.  Obecnie jest  częścią województwa pomorskiego. Po II wojnie światowej, tereny Pomorza powróciły po wiekach, w granice Polski. Wieś Świerzno została zajęta przez Armię Czerwoną dnia 3 marca 1945 r. Sto-pniowo przejmowały ten teren w swe ręce władze polskie. Wiosna 1946 r. to okres ożywionej akcji osiedleńczej.

1948_49

Rok szkolny 1948/49. Od prawej: Maria Hamernik, p. Bobkowscy

W tym czasie przybyło do Świerzna, z różnych stron Polski, 30 rodzin polskich. Dla przybyłych osadników jednym z elementów stabilizacji była polska szkoła. Dlatego 3 września 1946 r. otwarto Publiczną Szkołę Podstawową w Świerznie, w budynku przedwojennej szkoły. Jej pierwszym nauczycielem był Jan Bob-kowski, a od 1 XII została zatrudniona jego żona. Do szkoły w Świerznie uczę-szczały dzieci ze Świerzna, Świerzenka, Kawcza i Białej. W pierwszym roku działalności szkoły istniało 5 klas, a łączna liczba uczniów wynosiła 70. Stały wzrost liczby uczniów, mała liczba sal lekcyjnych, trudne warunki sanitarne stwarzały konieczność rozbudowy istniejącej szkoły. W kronice szkolnej za-pisano: „katastrofalne warunki lokalowe”.

1953_54

Rok szkolny 1953/54

Dlatego w roku 1962 r. powołano Komitet Budowy Szkoły. W 1963 r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Zniwelowano plac pod budowę i założono fundamenty. W dniu 19 maja 1964 roku podczas obchodów Święta Ludowego nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego, który potwierdził fakt rozpoczęcia bu-dowy drugiej w powiecie miasteckim „Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Pol-skiego”. Na tę uroczystość przybyli: poseł Zbigniew Strzemiecki, kurator – Alfons Prondziński, I sekretarz KP PZPR Jan Baszczyński, przedstawiciele władz administracyjnych, organizacji społecznych, gospodarczych, delegacje z ponad 30 wsi, młodzież szkolna. Była ona 996 Szkołą Tysiąclecia w kraju.

Wznoszenie szkoły zakończono w maju 1965 roku. Dnia 6 czerwca 1965 r. Świerzno otrzymało pomnik Tysiąclecia – szkołę, której nadano imię Włady-sława Kowalskiego. Na tę uroczystość do Świerzna przybyli sekretarz NK ZSL Ludomir Stasiak, sekretarz KW PZPR Władysław Przygodzki, przewodniczący Prezydium WRN w Koszalinie Zdzisław Tomala, prezes WK ZSL Feliks Sta-rzec, kurator KOS Alfons Prondziński, przedstawiciele władz powiatowych Mia-stka. Na uroczystości była także wdowa po Władysławie Kowalskim – Halina Kowalska wraz synem.

Po zakończeniu budowy, mieszkańcy Świerzna i okolicznych wsi, uporząd-kowali teren wokół budynku. Rok szkolny 1965/1966 rozpoczęto w nowej szkole ze stanem 247 uczniów. Do szkoły uczęszczały dzieci nie tylko ze Świerzna, ale także z okolicznych wiosek. Funkcję dyrektora kontynuował Marian Kozło-wski. Sytuacja lokalowa szkoły z chwilą rozpoczęcia działalności w nowym budynku była bardzo dobra. Szkoła posiadała 9 sal lekcyjnych.
Szkoła rozpoczęła pracę z bogatą bazą materialną. Zaczęto w niej stosować zasady współczesnej pedagogiki przechodząc na system gabinetów przed-miotowych (miedzy innymi biologiczny, geograficzny, historyczny) i klasopraco-wni. Od początku dysponowała również pomieszczeniem spełniającym rolę sali gimnastycznej, co znacznie ułatwiło pracę nad rozwojem sportu i upowszech-nianiu działalności sportowej wśród młodzieży Z biegiem lat pomieszczenie wy-posażano w urządzenia gimnastyczne, sprzęt sportowy. Również zagospoda-rowano boisko szkolne. Krótko po rozpoczęciu pracy w nowym budynku w szkole funkcjonował gabinet stomatologiczny.
Od początku działalności szkoły, działała również świetlica szkolna, stołówka, którą prowadziła szeroko rozumianą działalność opiekuńczo – wychowawczą. Od 2003 r. świetlica została przeniesiona do innego pomieszczenia. Działała również biblioteka szkolna. Od pierwszych lat istnienia szkoły liczba egzem-plarzy książek systematycznie rosła. Biblioteka w pełni zaspakaja potrzeby czytelników.

szkola1977

Budynek nowej szkoły – rok 1977

Obecnie w budynku szkolnym znajduje się również gabinet lekarski. Do 1999 r. nasza szkoła była placówka ośmioklasową, a od 1 IX 1999 r. na skutek ostatniej reformy oświaty stała się szkołą sześcioklasową, jednak jeszcze przez 2 lata w budynku szkolnym na piętrze funkcjonowało gimnazjum. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową.
Przez cały okres istnienia szkoły dbano o organizację i wyposażenie klaso-pracowni przedmiotowych. Prowadzono bieżące prace remontowe takie jak wy-miana gumolitu na holach, położenie nowych kafelek na górnym holu. Wyremon-towanie i położenie kafelek we wszystkich łazienkach w szkole, ocieplenie części budynku, odnowienie elewacji, naprawa dachu, remonty sal i pomie-szczeń szkolnych, wymiana okien, wymiana pieców centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń kuchennych, przystosowanie pomieszczenia na bibliotekę, wymiana instalacji elektrycznej.
Przez cały okres istnienia szkoły dbano o jej modernizację, estetykę o to aby stała się miejscem, w którym dzieci z przyjemnością spędzają swój czas, miej-scem w którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, w dużej mierze wpływa na ich rozwój oraz kształtuje ich osobowość.